Voorwaarden Zijden Bloemen Abonnement

Abonnementsvoorwaarden  Zijden Bloemen Abonnement 

1 Definities

Aanbod: een aanbod, in welke vorm dan ook, van of namens CreAnoeska voor een abonnement op zijdenbloemen wel of niet in combinatie met een vaas. Het Aanbod bevat een omschrijving van het abonnement, de vaste periodieke kosten, en de voorwaarden waaronder deze worden aangeboden;
Abonnee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met CreAnoeska een Abonnement aangaat;
Abonnement: de overeenkomst tussen CreAnoeska en Abonnee op grond waarvan Abonnee zich – gedurende de overeengekomen periode en tegen het overeengekomen Abonnementsgeld – abonneert op zijden bloemen met of zonder vaas;
Abonnementsgeld: de op het Abonnement van toepassing zijnde vergoeding die Abonnee aan CreAnoeska verschuldigd is;
Aanvullende Diensten: CreAnoeska producten en/of diensten die je al dan niet tegen vergoeding kan afnemen in aanvulling op het Abonnement en daarmee deel uit gaan maken van de Overeenkomst;
CreAnoeska: De entiteit handelend onder de naam CreAnoeska, gevestigd op de Markt 12, 4931 BS Geertruidenberg.

2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, abonnementen en/of bestellingen die tussen Abonnee en CreAnoeska tot stand komen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing;
2.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Abonnee slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door CreAnoeska uitdrukkelijk zijn aanvaard.

3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Tussen CreAnoeska en Abonnee komt een overeenkomst – of te wel Abonnement – tot stand op het moment dat de Abonnee een aanbod van CreAnoeska accepteert.

4 Prijs

4.1 CreAnoeska behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar aangeboden abonnementen tijdens de looptijd van het abonnement, op basis van de consumentenprijsindex (CPI), te wijzigen, waarbij CreAnoeska de Abonnee uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Abonnee de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Abonnee enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

5 Betaling

5.1 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een overeenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode;
5.2 Bij niet tijdige betaling, wordt een bedrag van € 2,50 aan kosten in rekening gebracht;
5.3 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is CreAnoeska gerechtigd het abonnement eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om de zijdenbloemen en eventuele vazen (tegen de adviesprijzen) in rekening te brengen, achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Abonnee te verhalen;

6 Beëindiging contract

6.1 De Abonnee gaat de overeenkomst aan voor minimaal drie maanden. Abonnee kan te allen tijde het abonnement tijdelijk onderbreken en of de door CreAnoeska aangeboden abonnementsvorm wijzigen in overleg met CreAnoeska;
6.2 Binnen het eerste jaar, kan het abonnement alleen aanvullend gewijzigd worden, d.w.z. er kan niet voor minder worden afgenomen dan voor het overeengekomen Abonnementsgeld;
6.3 De zijden bloemen en vazen van CreAnoeska kunnen worden geretourneerd aan het volgende adres: CreAnoeska, Markt 12, 4931 BS Geertruidenberg.

7 Levering en uitvoering

7.1 CreAnoeska streeft naar persoonlijke overdracht van de zijden bloemen en vazen op het door Abonnee opgegeven bezorgadres. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, wordt Abonnee in gebreke gesteld;
7.2 CreAnoeska behoudt het eigendom van de vazen en de bloemen te allen tijden tot abonnee in gebreke blijft bij het betalen van het abonnementsgeld. Zie artikel 5.

8 Gegevensbescherming

8.1 Bij de afhandeling van een abonnement verwerken wij de persoonsgegevens van de Abonnee in onze administratie. Om de Abonnee te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij op de site een privacyverklaring.

9 Garantie en aansprakelijkheid

9.1 De Abonnee zal te allen tijde zorgvuldig omgaan met het zijden bloemen en vazen van de CreAnoeska;
9.2 CreAnoeska garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door CreAnoeska verstrekte informatie bestemd zijn.
9.3 Bij beschadiging of het missen van bloemen wordt €7,50 per bloem in rekening gebracht. Bij beschadiging van de vaas (indien deze in bruikleen is) wordt €35,00 in rekening gebracht. Genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
9.4 CreAnoeska garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door CreAnoeska verstrekte informatie bestemd zijn.

10 Wijzigingen

10.1 CreAnoeska behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig op de site te raadplegen.

11 Ontbinding

11.1 Indien de Abonnee de verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft CreAnoeska de keuze om:
1. de Abonnee de gelegenheid te geven om binnen een door CreAnoeska gestelde termijn alsnog aan de verplichtingen te voldoen;
2. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en de eventuele bloemen en vazen die bij de Abonnee zijn bezorgd, voor adviesprijzen in rekening te brengen; CreAnoeska behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Abonnee te verhalen.

12 Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle verbintenissen tussen CreAnoeska en de Abonnee is Nederlands recht van toepassing.

Geertruidenberg oktober 2022